Dossier: Amersfoort
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

College van burgemeester en wethouders
van de Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800EA AMERSFOORT

Wijk bij Duurstede, 17 december 1998

Betreft: Jaarrekening 1997
            Uw brief van 30 november 1998

Geacht college,

Hartelijk dank voor uw reactie op mijn brief aan de Raad van uw gemeente inzake de jaarrekening 1997 van de gemeente Amersfoort.

Mijn brief met opmerkingen over de jaarrekening van uw gemeente betreft allereerst een waarschuwing dat uw jaarrekening op veel plaatsen iets anders zegt en suggereert dan wat er werkelijk aan de hand is. Hierdoor is uw jaarrekening een uiterst misleidend en daardoor hoogst onbetrouwbaar document. Aan de jaarrekening zelf valt af te leiden dat het saldo van de baten en de lasten volgens de jaarrekening ƒ 13,3 miljoen bedraagt i.p.v. het saldo van de rekening ad ƒ 7,9 miljoen. Verder valt aan de jaarrekening zelf te ontlenen dat ook dit bedrag volstrekt onjuist is. Aan de jaarrekening valt echter niet te ontlenen wat het werkelijke saldo van de baten en de lasten is. Het is stellig geen ƒ 7,9 miljoen! Hetzelfde geldt voor de reserves. Ongetwijfeld geldt hetzelfde ook voor uw begroting.

Wat betreft de goedkeurende accountantsverklaring bij uw jaarrekening: u zult het met mij eens zijn dat een onbetrouwbaar document zoals een onbetrouwbare jaarrekening, bijvoorbeeld die van de gemeente Amersfoort, niet opeens betrouwbaar wordt doordat een accountant daar een goedkeurende verklaring bij gegeven heeft. Ook een accountant kan zich vergissen.

Overigens had ik mijn brief gericht aan de Raad van uw gemeente en niet aan uw college. Ik zou het daarom zeer op prijs stellen als u mijn brief alsnog aan de Raad overlegt. Ik denk dat kennisneming van mijn brief door uw Raad belangrijk is. Graag verneem ik ook de reactie van de Raad.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef