Dossier: Best
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 1 juni 2006

De gemeenteraad van
gemeente Best
Postbus 50
5680 AB Best

Betreft: Jaarrekeningen van gemeente Best

Geachte Raad,

Voor u als gemeenteraad is de jaarrekening van uw gemeente een belangrijk document: hiermee legt het college van burgemeester en wethouders rekening en verantwoording aan u af over het gevoerde (financiële) beheer en verder is de jaarrekening voor u een belangrijk toetsingsmiddel voor de betrouwbaarheid van de begrotingen. Op basis van deze jaarrekeningen en begrotingen beslist u over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Ook voor de (geïnteresseerde) burgers is de jaarrekening een belangrijk document: d.m.v. de jaarrekening legt het gemeentebestuur al dan niet met uw instemming aan de burgers rekening en verantwoording af over de besteding van de belastinggelden en het gevoerde (financiële) beheer. Het is dus erg belangrijk dat de jaarrekening en de begroting betrouwbaar zijn.

Ik doe al enige jaren onderzoek naar jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Mijn conclusie is dat de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn. Ondanks de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij die het tegendeel beweren.
Veelal geldt dat voor de presentatie van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Het geldt veelal ook voor de presentatie van de financiële positie.
Het geldt ook voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaren van gemeente Best.

De rekening van baten en lasten over 2003 sloot met een nadelig saldo van € 1,3 miljoen. Het werkelijke saldo was nadelig € 2,2 miljoen (info). Er werd dus € 0,9 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2004 sloot met een saldo van € 2,2 miljoen. Het werkelijke saldo was € 0,3 miljoen (info). Er werd dus € 1,9 miljoen verzwegen.
Er werd dus over beide jaren tezamen € 2,8 miljoen verzwegen.

Ook de weergave van de financiële positie is verre van juist.

In de zogenoemde "Programmarekening" (was er geen beter Nederlands te bedenken?) over 2004 komt ook heel veel onzin voor, bijvoorbeeld waar het gaat over reserves, over voorzieningen, over een "resultaat voor bestemming" en een "resultaat na bestemming" (er is maar één resultaat en dat is het resultaat, i.c. het saldo van de baten en de lasten), over zoiets als "weerstandsvermogen" en "weerstandscapaciteit", en over zoiets als "investeringen met een economisch nut" en "investeringen met een maatschappelijk nut". Dit soort onzin zet alleen maar de lezer op het verkeerde been en leidt af van waar het werkelijk over zou moeten gaan.

U leest er heel veel meer over op de website www.leoverhoef.nl, te beginnen met : "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag". Op de website treft u mijn bevindingen over de jaarrekeningen van Best aan in de lijst "Uw gemeente en provincie". Deze brief treft u inmiddels aan in "Dossier: Best".

Volgens BBV artikel 3 moeten de jaarstukken met name voor gemeenteraadsleden goed begrijpelijk zijn. U kunt het beste zelf beoordelen of aan deze eis is voldaan.

Binnenkort krijgt u de jaarrekening 2005 voorgelegd.

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef