Dossier: Best
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 13 november 2013

De gemeenteraad van
gemeente Best
Postbus 50
5680 AB Best

Betreft: Begroting 2014 van gemeente Best

Geachte Raad,

Voor u als gemeenteraad is de begroting van uw gemeente een uiterst belangrijk document. Op basis van de begroting beslist u over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Met de begroting geeft u (al dan niet) toestemming aan het gemeentebestuur tot het uitvoeren van de in de begroting vermelde activiteiten en tot het uitgeven van de daarvoor in de begroting opgenomen gelden. Ook voor de (geÔnteresseerde) burgers is de begroting belangrijk. Met de begroting legt u samen met het gemeentebestuur rekening en verantwoording af aan de burgers over de voorgenomen aanwending van de belastingmiddelen. Het is dus erg belangrijk dat de begroting betrouwbare informatie bevat.
De Begroting 2014 van gemeente Best is NIET betrouwbaar!

Ik doe al enige jaren onderzoek naar jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Mijn conclusie is dat de jaarrekeningen en begrotingen van veel gemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn. Wat betreft de jaarrekeningen: ondanks de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij die het tegendeel beweren.
Veelal geldt dat voor de presentatie van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Het geldt veelal ook voor de presentatie van de financiŽle positie.
Het geldt ook voor de jaarrekeningen van gemeente Best. Het geldt ook voor de Begroting 2014 van Best.

Ik maak bij deze begroting de volgende opmerkingen:

1. In het begrotingsboekwerk wordt gesteld en/of gesuggereerd dat de Begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 1.242.000. Echter, niets is minder waar!

2. Het WERKELIJKE saldo van de begrote opbrengsten en kosten is NADELIG € 1.039.000.
Het werkelijke saldo van de baten en de lasten volgt uit een vermogensvergelijking, d.w.z. het werkelijke saldo van de opbrengsten en de kosten over 2014 is gelijk aan de toename of afname van het Eigen vermogen in 2014.
Uit de vermogensvergelijking (met gegevens van bijlageboek-pagina 22-23) volgt:
Eigen vermogen per 31.12.2014:                         €  70.619.000
Bij: "Geraamd resultaat"                                            1.242.000
Gecorrigeerd Eigen vermogen per 31.12.2014:    71.861.000
Eigen vermogen per 31.12.2013:                             72.900.000
2014: NADELIG SALDO                                     €    1.039.000

Dit komt overeen met wat op pagina 74 "Totaal saldo van baten en lasten" wordt genoemd. Overigens, wat op pagina 74 en elders "Geraamde resultaat" wordt genoemd is nonsens evenals het bedrag van € 1.242.000 dat met "Geraamde resultaat" wordt aangeduid.

3. Uit de gegevens van pagina 74 blijkt ook het verwachte saldo van de opbrengsten en de kosten over 2013: het "Totaal saldo van baten en lasten" over 2013 is NADELIG € 14.408.000.
Het gemeentebestuur verwacht dus een nadelig saldo van opbrengsten en kosten over 2013 van € 14,4 miljoen. Was u dat al medegedeeld? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de door u goedgekeurde begroting(swijzigingen)?

4. Met mijn brieven aan u in de afgelopen jaren liet ik u telkens weten dat uw jaarrekeningen eveneens misleidend zijn. Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen van de afgelopen zes jaren (periode 2007-2012) voorkomen of de gemeente in deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten had van € 15,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 54,0 miljoen. Tezamen met het verwachte verlies over 2013 van € 14,4 miljoen zal de gemeente in de jaren 2007-2013 een verlies geleden hebben van € 68 miljoen.

5. De verliezen van de periode 2007-2013 betekenen dat er dus in deze periode € 68 miljoen meer is uitgegeven dan er werd ontvangen. Deze € 68 miljoen zijn uiteraard geleend bij financiŽle instellingen. De verliesfinanciering betekent een extra rentelast van (bij 4% rente) 4% x € 68 miljoen = € 2,7 miljoen. Wanneer u de Begroting 2014 ongewijzigd goedkeurt, stijgen de rentelasten van de komende jaren wat betreft de verliesfinanciering naar 4% x € 69 miljoen = € 2,8 miljoen per jaar.

6. Bovenstaande cijfers krijgen reliŽf als men bedenkt dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting volgens de begroting in 2014 een bedrag zal zijn van € 4,7 miljoen. Meer dan de helft hiervan is alleen al nodig voor de rentelasten vanwege de financiering van de verliezen van de jaren 2007-2014.

7. In de begroting komen ongetwijfeld dezelfde fouten voor als die ik reeds signaleerde in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en waarvoor ik u met mijn brieven herhaaldelijk gewaarschuwd heb. Het betekent dat kosten als afschrijvingskosten, personeelskosten en verschillende onderhoudskosten verkeerd in de begroting zijn opgenomen. Het betekent dat wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, niet de financiŽle positie is.

8. Door het hele begrotingsboekwerk heen komt heel veel allemaal faliekante ONZIN voor over bijvoorbeeld reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit, en een of ander niet-relevant "EMU-saldo". Deze nonsens zet de (niet ervaren) gemeenteraads-leden en andere gebruikers geweldig op het verkeerde been. Dit is ook strijdig met de wettelijke voorschriften, i.c. het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), dat in artikel 3 een begroting eist die voor gemeenteraadsleden begrijpelijk is.

9. Volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen (i.c. het BBV), die er op de eerste plaats zijn ter bescherming van de gemeenteraadsleden, moet de begroting zodanig gepresenteerd worden dat de lezer, en in het bijzonder IEDER gemeenteraadslid, zich een "verantwoord oordeel" kan vormen over wat er financieel aan de hand is (art 3). De begroting voldoet dus in het geheel niet aan deze eis.
Volgens hetzelfde BBV moet de begroting per onderscheiden programma inzicht geven in:
a. de doelstellingen, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten;
b. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken.
U moet zelf beoordelen of u dit (in voldoende mate) in de voorliggende begroting vindt.

Conclusie
Eerst moet het gemeentebestuur de Begroting 2014 opnieuw maken. Pas DAARNA, als alles klopt en volledig is, kan en mag op verantwoorde wijze over de begroting besloten worden!

Graag was ik u weer van dienst.

Met vriendelijke groet,

L.W. Verhoef