Dossier: Leiden
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 juli 1999

Gemeenteraad van de
gemeente Leiden
Postbus 9100
2300 PC  Leiden

Betreft: Jaarrekening

Geachte raad,

Hierdoor reageer ik op de brief van uw Commissie voor de Rekeningen aan mij van 7 juli j.l., welke brief een reactie was op mijn schrijven aan u van 27 februari 1999. Mijn schrijven hield in dat uw jaarrekening (1997) op essentiële punten zo zwaar tekort schiet dat ze als sturings- en verantwoordingsdocument totaal onbruikbaar is; de suggesties over omvang en saldo van baten en lasten en over omvang van reserves zijn geheel en al onjuist, ja zelfs geeft uw jaarrekening in het geheel geen inzicht in de werkelijke omvang en het werkelijke saldo van de baten en de lasten en in de werkelijke omvang van de reserves.

Allereerst mijn erkentelijkheid voor de wijze waarop u met mijn schrijven van 27 februari 1999 bent omgegaan. Dergelijke brieven schreef ik ook aan andere gemeenten en provincies. Uw wijze van behandeling springt er in positieve zin uit.

Ik veroorloof mij een enkele reactie. Uit de brief van uw Commissie begrijp ik dat uw concernadministrateur een presentatie gegeven heeft en dat de accountant een reactie gegeven heeft. Uiteraard zullen administrateur en accountant niet gezegd hebben dat ik gelijk heb. Dat zou namelijk impliciet betekend hebben dat zij zouden hebben toegegeven hun werk in de totstandkoming en de controle van de jaarrekening niet goed gedaan te hebben. Ik denk derhalve dat de conclusies van uw administrateur en accountant niet helemaal objectief zijn.

Een en ander zal waarschijnlijk betekenen dat u op de oude voet blijft doorgaan. Dat  betekent dat u uw financieel beleid blijft uitvoeren op basis van onbetrouwbare informatie. Dat lijkt mij hoogst onverantwoord.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef