Dossier: Noord-Brabant
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 19 mei 2007

Provinciale Staten van
provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Betreft: Jaarrekening 2006 van provincie Noord-Brabant

Geachte Staten,

Voor u als Provinciale Staten is de jaarrekening van uw provincie een belangrijk document: hiermee legt het college van Gedeputeerde Staten rekening en verantwoording aan u af over het gevoerde (financiële) beheer en verder is de jaarrekening voor u een belangrijk toetsingsmiddel voor de betrouwbaarheid van de begrotingen. Op basis van deze jaarrekeningen en begrotingen beslist u over de hoogte van de provinciale belastingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Ook voor de (geïnteresseerde) burgers is de jaarrekening een belangrijk document: d.m.v. de jaarrekening legt het provinciebestuur al dan niet met uw instemming aan de burgers rekening en verantwoording af over de besteding van de belastinggelden en het gevoerde (financiële) beheer. Het is dus erg belangrijk dat de jaarrekening en de begroting betrouwbaar zijn.

Ik doe al enige jaren onderzoek naar jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Mijn conclusie is dat de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn. Ondanks de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij die het tegendeel beweren.
Veelal geldt dat voor de presentatie van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Het geldt veelal ook voor de presentatie van de financiële positie.
Het geldt ook voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaren (inclusief die over 2006) van provincie Noord-Brabant.

De rekening van baten en lasten over 2006 sluit met een saldo van € 48,3 miljoen. Het werkelijke saldo is € 61,7 miljoen (info). Er wordt dus € 13,4 miljoen verzwegen.
En al eerder:
De rekening van baten en lasten over 2000 sloot met een saldo van € 11,8 miljoen. Het werkelijke saldo was € 47,1 miljoen. Er werd dus € 35,3 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2001 sloot met een saldo van € 18,3 miljoen. Het werkelijke saldo was € 53,8 miljoen. Er werd dus € 35,5 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2002 sloot met een saldo van € 10,7 miljoen. Het werkelijke saldo was € 82,0 miljoen. Er werd dus € 71,3 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2003 sloot met een saldo van € 17,7 miljoen. Het werkelijke saldo was € 50,5 miljoen. Er werd dus € 32,8 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2004 sloot met een saldo van € 28,8 miljoen. Het werkelijke saldo was € 62,7 miljoen. Er werd dus € 33,9 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2005 sloot met een saldo van € 1,9 miljoen. Het werkelijke saldo was nadelig € 9,9 miljoen. Er werd dus € 11,8 miljoen verzwegen.

Samenvattend:
Over de periode 2000-2006 werd een overschot gepresenteerd van € 137,5 miljoen. (Wat op zichzelf al uiterst merkwaardig is, want waarom moet een provincie zoveel overhouden en oppotten op bankrekeningen?) In werkelijkheid was er een overschot van € 347,9 miljoen. Een verschil derhalve van € 210,4 miljoen.

Bovenstaande cijfers krijgen reliëf als men bedenkt dat de opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting in 2006 een bedrag was van € 184,5 miljoen. 70% daarvan was ook genoeg geweest.

Ook de weergave van de financiële positie is verre van juist. In de balans bijvoorbeeld zijn de vaste activa te laag weergegeven, onder de verplichtingen komen bedragen voor die in het geheel geen verplichtingen zijn, en anderzijds ontbreken wèl bestaande verplichtingen. Het betekent ook dat de hiermee samenhangende kosten verkeerd in de rekening zijn opgenomen.

In de jaarrekening en het jaarverslag 2006 komt ook heel veel onzin voor, bijvoorbeeld waar het gaat over reserves, over voorzieningen, over een "resultaat voor bestemming" en een "batig resultaat", wat het batig resultaat niet is, en een "rekeningresultaat" (er is maar één resultaat en dat is het resultaat, i.c. het saldo van de baten en de lasten), over zoiets als een "programmarekening" (zoiets heet in gangbaar Nederlands een rekening van baten en lasten of een winst-en-verliesrekening), over zoiets als "weerstandsvermogen" en "weerstandscapaciteit" met zelfs een berekening van de nonsens, over zoiets als "arbeidskostengerelateerde verplichtingen", over "uitzettingen" en schulden met zoiets als een "rentetypische looptijd", over rechtmatigheid, over treasury, over zoiets als "investeringen met een economisch nut" en "investeringen met een maatschappelijk nut", en een onzinnige bijlage over zoiets als "SISA". Dit soort onzin zet alleen maar de lezer op het verkeerde been en leidt af van waar het werkelijk over zou moeten gaan.
Overigens adviseer ik u sterk tot het opheffen van alle reserves, deze samen te voegen tot één Algemene reserve, en alle baten en alle lasten op te nemen in waar ze thuishoren, namelijk in de begroting respectievelijk in de rekening van baten en lasten. Dat zal het inzicht in waar het echt over moet gaan, aanmerkelijk verbeteren.

U leest er heel veel meer over op de website www.leoverhoef.nl, te beginnen met: "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag". Op de website treft u mijn bevindingen over de jaarrekeningen van Noord-Brabant aan in de lijst "Uw gemeente en provincie". Deze brief en mijn eerdere correspondentie van de afgelopen jaren met u treft u aan in "Dossier: Noord-Brabant".

Volgens BBV artikel 3 moeten de jaarstukken met name voor statenleden goed te begrijpen zijn. U kunt het beste zelf beoordelen of aan deze eis is voldaan. Volgens uw accountant heeft u hem gezegd dat u het allemaal prima begrijpt. Hoe kan hij anders beweren dat u de jaarrekening goed begrijpt?

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef